28 oktober – 6 november Klimaatweek 2022 – De Bomengroeiplaats Grote Markt in de Klimaatproeftuin BuildinG

 

In de Klimaatweek van 28 oktober tot 6 november vragen wij graag aandacht voor de bomengroeiplaats vanuit de Klimaatproeftuin bij BuildinG/KC Noorderruimte.

Immers bomen zijn ontzettend belangrijk om het klimaat een beetje leefbaar te houden.

Zonder bomen geen leven.

  1. Een boom haalt CO2 uit de lucht.
  2. Een boom produceert zuurstof.
  3. Een boom zorgt voor verkoeling.
  4. Een boom zorgt voor bodemleven.
  5. Een boom biedt plek aan vogels en insecten.
  6. Bomen zorgen voor een aangename plek om te vertoeven.

     

Klik hier voor de film van Campus TV Groningen van oktober 2022

Het wateropvangsysteem dat sinds 2021 in de proeftuin door Building/Hanzehogeschool getest wordt blijkt succesvol. De bomen die de komende periode op de Grote Markt in Groningen geplaatst worden krijgen ook hulp van dit systeem. Piet Zijlstra, eigenaar Polyciviel, vertelt hoe dit wateropvangsysteem werkt en wat het oplevert voor de bomen. Zo kunnen wij met recht weer zeggen: “Boompje groot, plantertje dood” . Wij kijken naar O2 gehalte, vochtpercentage op verschillende hoogtes, bladbezetting, groei, scheutlengte en andere factoren d.m.v. verschillende sensoren.

The water collection system that has been tested by Building/Hanze University of Applied Sciences in the living lab since 2021 has proven to be successful. The trees that will be placed on the Grote Markt in Groningen in the coming period will also receive help from this system. Piet Zijlstra, owner of Polyciviel, explains how this water collection system works and what it provides for the trees.

Met dank aan Campus TV en het team van Oog TV voor het realiseren van het filmverslag.

Kijk ook eens op Succesvol wateropvangsysteem en bomen maken grote markt klaar voor de toekomst

 

Eerste weg in Nederland voorzien van CO2 etend asfalt!

Eerste weg in Nederland voorzien van CO2 etend asfalt

Atmosferische CO2 reageert van nature met sommige gesteentesoorten, met name ultramafische stollingsgesteenten.

Ultramafische stollingsgesteenten zijn samengesteld uit silicaatmineralen zoals olivijn die rijk zijn aan tweewaardige metaalkationen zoals Mg en Ca (bijv. Oelkers et al., 2008)

Twaalf jaar geleden raakte ik in gesprek met Professor Olaf Schuiling die jarenlang de eigenschappen van olivijn onderzocht.

Zo heb ik vele malen met professor Schuiling zitten brainstormen, toen nog in zijn kantoor op de Universiteit in Utrecht. Over de toepassing van olivijn in wegenbouwprojecten als betonstraatstenen, oppervlakbehandelingen, asfalt en zelfs in een andere vorm over toepassing als blusmiddel voor bosbranden met mijn brandweerachtergrond. Later kwamen daar de vele gesprekken bij met Pol Knops en Eddy Wijnker die zich eveneens al vele jaren bezighouden met deze materie. Ook met hen veel gesproken over de toepassingen en ik heb veel steun van hen gehad.

In 2017 publiceerde Schuiling een fascinerend boekje met de titel “De Steen der wijzen” waarin hij zijn eigen studies bundelde naar de schijnbaar onuitputtelijke mogelijkheden van olivijn om onze overproductie aan CO2 te bufferen. Schuiling pleit er onder andere voor olivijn te verwerken in alles wat we verslepen, bouwen en omploegen.

Steen der Wijzen uitgebracht
1e exemplaar “Steen der Wijzen”

Het uitstrooien van olivijn langs bermen en op schouwpaden was niet moeilijk te realiseren. Maar hoe verwerk je het in oppervlakbehandelingen en asfalt waarbij de civieltechnische eisen natuurlijk een cruciale rol spelen?

Op de klimaatproeftuin In Groningen deden wij  onderzoek samen met studenten van de Hanzehogeschool Institute of Future Environments.

Asfalt Productie Westerbroek rondleiding
Gedreven studenten en medewerkers over het proces met dank aan de mensen van APW
Laboratorium testen….testen….testen
Uitleg van Andries over het proces

Na vier jaar onderzoek en experimenteren samen met Asfalt Productie Westerbroek en diverse labonderzoeken in eigen beheer van PolyCiviel hebben wij na pilots met oppervlakbehandelingen in 2018 en 2019 dan ook de eerste weg in Nederland in 2020 voorzien van CO2 etend asfalt. Het asfalt noemen wij Polyvijn®SMA NL8 en is gecertificeerd en gepatenteerd.

De samenstelling is een uitgekiende balans van toeslagmaterialen en groene additieven.

De weg van 60 meter ligt, hoe kan het anders, op de Klimaatproeftuin in Groningen bij BuildinG. Dit is nog een samenwerking geweest met Ohpen Ingenieurs en Oosterhof-Holman.

Bij deze toepassing ruimen wij ca. 20 ton  CO2 op.

Aanbrengen asfalt (Kleur vochtig Olivijn)
De kleur van Olivijn

Uiteraard is het streven om zoveel mogelijk uitstoot van CO2 te voorkomen het eerste uitgangspunt maar als je toch wegen(onderhoud) nodig hebt waarom dan niet gelijk dit voordeel meenemen?

Daarnaast wordt in de wegenbouw steeds meer gedaan door lagere temperatuur asfalt, elektrisch transport, asfaltverwerking met elektrisch aangedreven asfaltafwerkmachine ’s en walsen etc.

Achtergrond

Eén vijfde deel van de CO2 uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer. In veel gemeenten is dat aandeel veel groter. In 166 gemeenten is verkeer de grootste bron van CO2-uitstoot.

Hoogste aandeel verkeer in CO2-uitstoot in landelijke gemeenten

In landelijke gemeenten blijkt de uitstoot van CO2 door verkeer het grootst. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat verplaatsingen langer zijn en er minder vervoersalternatieven zijn. De CO2-emissie per inwoner door verkeer is in landelijke gemeenten meer dan tweemaal zo groot als in grote steden:

Het CROW raad gemeenten aan om te onderzoeken hoe mobiliteit onderdeel kan worden van klimaat- en energiebeleid. En om klimaatdoelstellingen op te nemen in verkeersplannen. Dat gebeurt nog te weinig, ook in gemeenten die CO2-neutraal willen zijn. Door toepassen van CO2 bindende (micro)deklagen en/of oppervlaktebehandelingen met olivijn zal de automobilist direct bijdragen aan het verminderen van de uitstoot door contact van banden en wegdek. Actie=reactie.

Hoe werkt dit?

Carbonisatie van mineralen is de eigenschap dat basische mineralen reageren met CO2 (en dus carbonaten vormen). Dit is de grootste natuurlijke CO2 binder op deze aarde, jaarlijks goed voor meer dan 2,4 MegaTon. En dal al gedurende miljoenen jaren!

Het is dan ook een definitieve CO2 opruiming, zonder enig gevaar dat het CO2 weer vrijkomt.
Het is in feite een chemische reactie tussen een zuur (CO2 = koolzuur) en een basisch gesteente. Deze reactie treedt langs het oppervlak van de steen op.
Olivijn (duniet) is bij uitstek het mineraal met de meeste potentie voor CO2 binding. Dit met name vanwege de hoeveelheid gebonden COper kilogram product.

Door onttrekking van de CO2 uit het water stopt de verzuring en wordt het water basisch!!

Het regenwater, dat op de weg valt, is enigszins zuur door het CO2. Dit zure water reageert met het Olivijn. Hierdoor wordt de CO2 “geneutraliseerd”:

1 kg Olivijn onttrekt ca. 1,25 kg CO2

De natuur zorgt altijd voor evenwicht. Na de reactie blijft CO2 -arm water over, hetgeen CO2 uit de lucht onttrekt en op deze wijze bijdraagt aan een lager CO2 gehalte in de lucht.

Hiermee kunnen we rekenen aan compensatie van uitstoot van fossiele brandstoffen maar omdat we steeds meer elektrisch verkeer zien praten wij zelfs over negatieve emissie. Over het algemeen zijn Ev auto’s zwaarder en zorgen daarmee voor nog meer bandencontact/wrijving en daarmee zelfs voor versnelde verwering van het olivijn in de weg.

We monitoren hoe snel het Olivijn reageert. De normale reactie zal versneld worden doordat de auto’s zorgen voor wegslijtage.

De snelheid van de normale Olivijn reactie is vanuit de literatuur bekend. Door het meten van de slijtage van de weg kun je vaststellen hoeveel sneller de verwering is door de invloed van de auto’s. De natuurlijke verwering is circa 1 µm per jaar op schouwpaden en in bermen, er wordt verwacht dat dit een factor 20 tot 50 sneller gaat door de invloed van de auto’s op de weg.

Rijden en CO2 opeten

Fijnstof en gezondheid

Een tweede voordeel is dat het afgesleten fijnstof enerzijds snel reageert (de verwering van het fijne materiaal gaat natuurlijk sneller) en anderzijds minder problemen van fijnstof zal geven.

De afgesleten fijnstofdeeltjes hebben relatief veel oppervlakte, zodat deze veel sneller reageren dan het aangebrachte materiaal.

Daarnaast is Olivijn een toegelaten straalmiddel (in tegenstelling tot kwarts) omdat het niet kristallijn is.

Dus vanuit gezondheidsoverwegingen kun je zonder meer stellen dat het door Olivijn geproduceerde fijnstof gezonder (en korter aanwezig is) dan het fijnstof van de kwartsachtige mineralen die doorgaans op wegen in deklagen en voor slijtlagen worden gebruikt.

De restproducten van de CO2 vastlegging zijn magnesiumcarbonaat en siliciumoxide. Dit zijn meststoffen die in de berm spoelen en hier door de planten opgenomen worden als meststof.

Dit sluit goed aan bij de bloemenmengsels in bermen en akkerranden ter bevordering van de stand van bijen en vlinders.

Klimaatadaptatie en Groen

 

Deltacommissaris Peter Glas en wethouder Glimina Chakor bezoeken Klimaatproeftuin Groningen

Hoog bezoek voor de Klimaatproeftuin BuildinG Groningen in aanloop naar de klimaatweek in januari 2021 met Climate Adaptation Groningen

Niemand minder dan de Deltacommissaris Peter Glas en wethouder Glimina Chakor lieten zich informeren over de innovaties m.b.t. klimaatadaptatie en -mitigatie. Van waterbergende, infiltrerende funderingen, lichtreflecterend asfalt en bestrating, co2-etend asfalt, energy-harvesting uit asfalt en cementloze bestrating tot circulaire openbare verlichting.

Als klap op de vuurpijl is de Waterwall van Jenifer van Dijk Castañeda in gebruik genomen.

De proeftuin is mede mogelijk door Gemeente Groningen , Provincie GroningenBuildinG Groningen , Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Economic Board Groningen en diverse bedrijven.

 

NIEUW: Klimaatproeftuin BuildinG “The Story Between Dikes”

 

Proeftuin Rondleidingen
Rondleidingen Gemeente, Particulieren, Scholen, Ingenieursbureaus

In de klimaatproeftuin op de Zernike Campus bij BuildinG Groningen komen steeds meer innovaties waar wij heel trots op zijn. Met deze proeftuin bieden we een living lab en etaleren we diverse innovatieve methodes en nieuwe oplossingen voor regionale klimaatvraagstukken.

Klimaatadaptatie en mitigatie vraagt alle aandacht. We zien nu in April al een groot tekort aan regenwater ontstaan. Onze waterbufferende wegfunderingen kunnen hier een rol spelen. Ook verzilting, en terwijl we dat nu niet zien, vernatting in andere perioden geven problemen of vragen een slimme aanpak. Stedelijke klimaatvraagstukken als hittestress en wateroverlast hebben wij al in het pakket. Daarnaast zijn diverse productinnovaties te zien zoals CO2-etend asfalt, lichtreflecterende bestrating, en circulaire wegfunderingen met een laag eigen gewicht.

De huidige proeftuin leent zich uitstekend voor verdere opschaling. Daarvoor hebben we samen met BuildinG en de Hanzehogeschool een nieuw plan ontwikkeld ‘The Story Between Dikes’. Onderwerpen als zilte teelt, circulaire bruggen, dijkbescherming, klimaatbomen, verdroging, vernatting, medicijnresten uit afvalwater en beheer en onderhoud van natuurlijke oevers kunnen getest en gemonitord worden bijvoorbeeld door middel van sensorsystemen.

Wij roepen bedrijven, leveranciers en kennisinstellingen met een innovatief idee op om mee te doen. Een idee dat getest en verder ontwikkeld  kan worden in de proeftuin. Wij vragen wel om doorlopend (wetenschappelijk) onderzoek aan innovaties op de proeftuin. Ben jij hierin geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Onderstaand zie je de links naar de Brochure en Toelichting:

Brochure-Innovatieproeftuin-Building-200403

Inlegvel-bij-Brochure-Klimaatproeftuin-BuildinG-200403

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Henk Folkersma van BuildinG of Piet Zijlstra van PolyCiviel