Werkgroep wegdekreflectie

Verkeersveiligheid is, naast andere factoren, afhankelijk van de overzichtelijkheid van de weg, de zichtbaarheid van weggebruikers op de weg en de conditie van het wegdek. Vooral bij slecht zicht (weersomstandigheden) en bij duisternis is de mate van zichtbaarheid van de weggebruiker t.o.v. het wegdek van belang. De helderheid van het wegdek speelt in dezen een belangrijke rol. De soort verharding, de oppervlakte structuur en de kleur zijn bepalend voor die helderheid. Die eigenschap kan worden beïnvloed door de ontwerper, door het voorschrijven van een wegdek waarop contrastvorming met de weggebruiker wordt bevorderd. Om die reden is op initiatief van steenslagproducenten een werkgroep reflectie ingericht. Doel van die werkgroep was het opstellen van een startdocument op basis van literatuur, praktijkgegevens en inventarisatie van meetmethoden en beoordelingscriteria. Dit startdocument is nu gereed. Met dit rapport als uitgangspunt, wil de werkgroep draagvlak creëren bij alle partijen die betrekking hebben op wegenbouw waarbij het ultieme doel is te komen tot het uitwerken van een vorm van normering die er voor moet zorgen dat reflectie een eigenschap is die functioneel en besteksmatig beschreven kan worden. Doel van de werkgroep is om een commissie in te stellen die nadere uitwerking moet geven aan de invulling van te stellen bepalingsmethoden en beoordelingscriteria voor de karakterisering van de reflectie-eigenschappen van een verharding.

Dit zal plaatsvinden in 2015 in samenwerking met het CROW.

Voor meer informatie en downloaden van het startdocument kunt u kijken op de website van de werkgroep.Onderzoek wegdekreflectie in praktijk:
In opdracht van de gemeente Stadskanaal en de provincie Groningen heeft een voor Nederland uniek praktijkonderzoek plaats gevonden naar de effecten van wegekreflectie.

Met het onderzoek zijn licht- en lichtreflectiemetingen uitgevoerd aan RWS banden, wegmarkering en elementenverharding zowel onder droge- als natte condities. De scope van het onderzoek betrof de dagzichtbaarheid maar vooral de nachtzichtbaarheid vanwege de verminderde zichtcondities tijdens donkerte. De metingen hebben plaats gevonden van 1 tot 3 ½ jaar na aanleg, zodat veroudering en vervuiling zijn meegenomen in het onderzoek.

Bij het onderzoek behoren twee rapporten en een samenvatting.

De volgende uitgebreide rapporten kunnen u op verzoek toegezonden worden:

1. Onderzoek reflecterende banden

2. Onderzoek reflecterende wegverhardingen